Responsable

GUANYA TEMPS, SCCL
Direcció: CARRER DOCTOR JUNYENT,1 (08500) – VIC (BARCELONA)
C.I.F .: F67462234
Telèfon: +34 696 92 88 19
Correu electrònic: info@guanyatemps.cat
Pàgina web: guanyatemps.cat

Introducció

La seva privacitat és important per a nosaltres, així que mitjançant aquest document li expliquem quines dades recopilem dels usuaris, com les utilitzem i per a quines finalitats, entre altres indicacions.

Els majors de 14 anys podran registrar-se com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares, tutors o representants legals. En cas de menors de 14 anys o identificats com a “incapaços legalment”, sempre necessitarem del consentiment patern, o del tutor/a o representant legal.

Per a la seva informació, mai sol·licitarem més informació de la que realment necessitarem per als serveis requerits; mai la compartirem amb tercers, excepte per obligació legal o amb la seva autorització prèvia; i mai utilitzarem les seves dades per a una altra finalitat no indicada prèviament.

GUANYA TEMPS, SCCL , com a responsable del Lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i demés normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), li informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

Finalitat del tractament

Les seves dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats:

– Realitzar les gestions comercials i administratives necessàries amb els usuaris de la web.

– Remetre les comunicacions comercials publicitàries per email, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol un altre mitjà electrònic o físic, en cas que l’Usuari hagi consentit expressament a l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica mitjançant la subscripció de la NEWSLETTER.

– Respondre a les consultes i/o proporcionar informacions requerides per l’Usuari.

– Realitzar les prestacions de serveis i/o productes contractats o subscrits per l’Usuari.

– Utilitzar les seves dades per contactar-li, tant per via electrònica com no electrònica, per obtenir la seva opinió sobre el servei prestat.

– Notificar-li canvis, desenvolupaments importants de la política de privacitat, avís legal o política de cookies.

– Es realitzaran anàlisi de perfils i d’usabilitat.

– Les dades de clients i/o proveïdors seran tractades, dins de la relació contractual que els vincula amb el responsable, en compliment de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborables que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent. Pot revocar a qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” a info@guanyatemps.cat. D’acord amb la LSSICE, GUANYA TEMPS, SCCL no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En
conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions. No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites llevat per obligació legal o requeriment judicial.

Legitimació del tractament

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat per dur a terme les finalitats anteriorment descrites, que se sol·licitarà al moment de marcat de la casella corresponent a l’hora de recollir les seves dades.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació dels productes i serveis del Prestador.

En els casos en que existeixi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació pel desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals, comptables i laborals que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

Destinataris de cessions o transferències

GUANYA TEMPS, SCCL no duu a terme cap cessió o comunicació de dades tret que existeixi necessitat raonable per complir amb un procediment judicial, obligació legal o prèvia obtenció del consentiment de l’usuari.

Tampoc es realitzaran transferències internacionals de les seves dades de caràcter personal sense el seu consentiment previ sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà solament la que disposi en aquest moment el prestador.

Drets de les persones interessades

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant GUANYA TEMPS, SCCL presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a info@guanyatemps.cat, indicant com a Assumpte: “PROTECCIÓ DE DADES: DRETS AFECTATS”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

Drets:
Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequades o excessives.
Dret d’oposició: dret de l’interessat al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.
Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, a fi que aquest pugui transmetre’ls a un altre responsable, sense impediments.
Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment prestat a qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.
També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades (www.agpd.es).

Conservació de les dades

Les seves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerciti el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. No obstant això, conservarem determinades dades personals identificatives i del tràfic durant el termini màxim de 2 anys per al cas que fos requerit pels Jutges i Tribunals o per incoar accions internes derivades de l’ús indegut de la pàgina web.
No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

Informació addicional

MESURES DE SEGURETAT:
Les dades que ens faciliti es tractaran de forma confidencial. El Prestador ha adoptat totes les mesures
tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per garantir la seguretat en el tractament
de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la
tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i
registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions
d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

IDIOMA:
L’idioma aplicable a aquesta Política de Privacitat és el català. Per tant, en cas que hi hagués alguna
contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en català.

INFORMACIÓ QUE RECAPTEM:
Les dades recollides per part del responsable son les següents:
– Aquelles que els usuaris subministrin a través dels diferents serveis oferts a la pàgina web.
– Aquelles incloses en els diferents formularis previstos a la pàgina web.
– Dades recollides a través de les “cookies” per a la millora de l’experiència de la navegació segons
s’informa a la política de cookies.
La negativa a subministrar les dades obligatòries suposarà la impossibilitat d’atendre la concreta sol·licitud
que es tracti. Vostè manifesta que la informació i les dades que ens facilita són exactes, actuals i veraces. Li
preguem que en cas de modificació, comuniqui immediatament la mateixa a fi que la informació en
tractament estigui en tot moment actualitzada i no contingui errors.

XARXES SOCIALS:
Li informem que GUANYA TEMPS, SCCL pot tenir presència a les xarxes socials. El tractament de les
dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin
qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de GUANYA
TEMPS, SCCL es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i
normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per
l’usuari.
GUANYA TEMPS, SCCL tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva
presència a la xarxa social, informant-li d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a
qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin. Queda prohibida la publicació de
continguts:
– Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin
activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin
generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que GUANYA
TEMPS, SCCL consideri inadequat.
– I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat
humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, protecció de la vida privada, protecció del
consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
Així mateix, GUANYA TEMPS, SCCL es reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la
xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inadequats.
Les comunicacions remeses a través de les xarxes socials seran incorporades a un arxiu propietat de
GUANYA TEMPS, SCCL, podent-li enviar informació del seu interès.
Pot accedir a més informació, així com consultar les empreses que formen part de GUANYA TEMPS,
SCCL, mitjançant el següent enllaç: https://guanyatemps.cat/politicadeprivacidad.
En tot cas, si vostè remet informació personal a través de la xarxa social, GUANYA TEMPS, SCCL quedarà
exempt de responsabilitat en relació a les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma, havent
l’usuari en cas de voler conèixer-les, consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en
qüestió.

ENVIAMENT CV:
En el cas que l’usuari ens faciliti el seu CV, li informem que les dades aportades seran
tractades per fer-lo partícep dels processos de selecció que pugui haver-hi, duent a terme una anàlisi del
perfil del sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant del Responsable.
En cas de produir-se alguna modificació en les dades li preguem ens ho comuniqui per escrit el més aviat possible, a fi de mantenir les
seves dades degudament actualitzades.
Les dades es conservaran durant un termini màxim d’un any. Transcorregut aquest, es procedirà a la
supressió de les dades garantint-li un total respecte a la confidencialitat, tant en el tractament com en la
seva posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut l’esmentat termini, i si desitja continuar participant en els processos de selecció del Responsable, li preguem ens remeti novament el seu currículum.

SUBSCRIPCIÓ Al BLOG:
En el cas que l’usuari se subscrigui al blog, li informem que les dades aportades seran tractades per
gestionar la seva subscripció al blog informatiu amb avís d’actualització i es conservaran mentre hi hagi un
interès mutu per mantenir la fi del tractament. Quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb
mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimizació de les dades o destrucció total de les
mateixes. No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal.

PUBLICACIÓ DEL SEU TESTIMONIATGE:
En el cas que l’usuari vulgui publicar la seva opinió a la web, li informem que les dades aportades seran
tractades seran per atendre els suggeriments proposats, experiències o opinions respecte dels productes i/o
serveis per ser publicades a la pàgina web i així poder ajudar a altres usuaris. Les dades es conservaran
mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se
suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o destrucció
total dels mateixos. Els testimonis es publicaran a la nostra pàgina web. L’única dada personal que es
publicarà del testimoni serà el seu nom.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT:
GUANYA TEMPS, SCCL es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats
legislatives o jurisprudencials.

REVOCABILITAT:
El consentiment prestat, tant per al tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és
revocable en qualsevol moment comunicant-lo a GUANYA TEMPS, SCCL en els termes establerts en
aquesta Política per a l’exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

LEGISLACIÓ:
Amb caràcter general les relacions entre GUANYA TEMPS, SCCL amb els Usuaris dels seus serveis
telemàtics, presents en aquesta Web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se
sotmeten expressament les parts, essent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o
relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.